Startsida

Historik

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Tillbaks...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

I den klassiska bilden ingår att kvinnor börjar dricka
senare i livet men att beroendeutvecklingen går fortare

1.

Yngre generationer avviker genom tidigare debut och
konsumtionsvanor som mer liknar unga mäns.

 

2.

Kvinnor har lägre självkänsla och upplever större hjälplöshet inför sina problem.
De har i högre grad psykiatrisk comorbiditet (personlighetsstörning) såsom
depressions- och ångestillstånd.

 

3.

Det är vanligare bland män än bland kvinnor att dricka för berusningens skull.

 

4.

Kvinnor dricker ofta för att lindra sorg och döva smärta.

 

5.

Tidiga personlighetsstörningar framförallt borderlineproblematik
(vad är normalt-sjukligt) är vanliga.

 

6.

Alkoholmissbruk kan ofta förekomma tillsammans med anorektiska eller
bulimiska störningar.

 

7.

Kvinnor använder mer psykofarmaka och analgetika, ofta i överdos.

 

8.

Kvinnor har ofta en svår social situation med missbrukande partner och en traumatisk bakgrund av misshandel, sexuella övergrepp, incest.

 

9.

Kvinnors drickande är oftast mindre dramatiskt, sker hemma i ensamhet och utan påtagliga beteendeförändringar som kan ses hos män.

 

10.

De utvecklar ofta ritualer, ex vis börjar deicka vid ett visst klockslag varje dag.
(ex vis. bestämmer att kl 21 00 när barnen nattats ska hon börja dricka).

 
11.

Vidmakthåller ett socialt acceptabelt drickande tillsammans med andra medan ensamdrickandet ses som okontrollerat, icke styrbart och förnedrande. Män växlar
oftare mellan perioder av nykterhet och perioder av hårt drickande.

 
12.

Sociala konsekvenser t ex fylleri, rattonykterhet, slagsmål ser vi vanligen bland män.
För kvinnor ligger konsekvenserna framför allt på det känslomässiga planet.

 
13.

Kvinnor hindras inte så sällan från sin omgivning att gå in i en behandling, inte minst
av partnern, medan den manlige missbrukaren brukar uppmuntras att söka hjälp.

 
14.

Den manlige alkoholisten har ofta en stöttande kvinna bakom sig medan den kvinnliga alkoholisten ofta har en missbrukande man med destruktivt inflytande i bakgrunden.

 
 

Tillbaks...